شهید حبیب میرزاپور

 • فرزند : ایوب
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1364/11/21
 • عملیات : والفجر8
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید