شهید مجید میرزاآقابابا

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1346/01/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/04/14
  • عملیات :
  • محل وضعیت : حلبچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 104
  • شماره : 21

  دیدگاهتان را بنویسید