شهید سید امیر حسین موسوی

  • فرزند :
  • تاریخ تولد :
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت :
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تبریز بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 27
  • شماره : 16

  دیدگاهتان را بنویسید