شهید حمید مهدوی ظفرقندی

  • فرزند : عباس
  • تاریخ تولد : 1339/09/20
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/10
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیزه مجنون جفیر
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 8
  • شماره : 11

  دیدگاهتان را بنویسید