شهید حبیب مطلب پورعلی شاهی

  • فرزند : اسداله
  • تاریخ تولد : 1342/11/03
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/09/06
  • عملیات :
  • محل وضعیت : مهران قلاویزان
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 73
  • شماره : 14

  دیدگاهتان را بنویسید