شهید حمیدرضا مرتجی

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1343/07/01
  • عضویت : رسمی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/08/15
  • عملیات : والفجر4
  • محل وضعیت : پنجوین
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 116
  • شماره : 6

  دیدگاهتان را بنویسید