شهید هادی محمدی

 • فرزند : عین اله
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : پاسداروظیفه
 • مسئولیت : بهداشتیار
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1366/05/28
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید