شهید حجت اله محمدرضایی

  • فرزند : رضا
  • تاریخ تولد : 1341/12/05
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : تخلیه مجروح
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/17
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : قم گلزارعلی ابن جعفر(س)
  • قطعه : 4
  • ردیف : 3
  • شماره : 582

  دیدگاهتان را بنویسید