شهید عباس گنجی دستجردی

  • فرزند : صفرعلی
  • تاریخ تولد : 1346/01/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/09/20
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : گردرش
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 23
  • شماره : 21

  دیدگاهتان را بنویسید