شهید امیرحسین قنبری

  • فرزند : محمدقربان
  • تاریخ تولد : 1345/11/10
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1363/12/25
  • عملیات : بدر
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 67
  • شماره : 16

  دیدگاهتان را بنویسید