شهید سیدعلی اکبر قریشی

  • فرزند : سیدمحمد
  • تاریخ تولد : 1344/04/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/01/22
  • عملیات : والفجر1
  • محل وضعیت : فکه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 36
  • شماره : 5

  دیدگاهتان را بنویسید