شهید حسین رضا قاسمی تبار

  • فرزند : علی اوسط
  • تاریخ تولد : 1346/01/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/06/17
  • عملیات :
  • محل وضعیت : سد دز
  • محل دفن : قزوین بهشت فاطمیه(س)
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید