شهید سبحان فتحی

 • فرزند : محمدعلی
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : پاسداروظیفه
 • مسئولیت : پزشکیار
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 00/10/30
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید