شهید سعید عزیزی

 • فرزند : محمدتقی
 • تاریخ تولد : 1342/06/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/10
 • عملیات :
 • محل وضعیت : جفیر
 • محل دفن :
 • قطعه : 26
 • ردیف : 88
 • شماره : 40

دیدگاهتان را بنویسید