شهید مجید طهماسبی

 • فرزند : احمد
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : موتوری
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1367/03/23
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید