مفقودالاثر محمدصادق صادقي دانبراني

 • فرزند : علی
 • تاریخ تولد : 1345/12/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : بهداشتیار
 • وضعیت : مفقودالاثر
 • تاریخ وضعیت :
 • عملیات :
 • محل وضعیت : جزیره مجنون
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید