شهید افشین شریف محسنی

  • فرزند : شریف
  • تاریخ تولد : 1343/07/11
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/05/14
  • عملیات : نصر هفت
  • محل وضعیت : سردشت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 133
  • شماره : 10

  دیدگاهتان را بنویسید