شهید سیدجواد سجادی مقدم

  • فرزند : سیدجمال
  • تاریخ تولد : 1343/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/05/19
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شیخ صالح
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 28
  • ردیف : 30
  • شماره : 21

  دیدگاهتان را بنویسید