شهید صفر زغم

 • فرزند : احمد
 • تاریخ تولد : 1343/04/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/19
 • عملیات : خیبر
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه : 27
 • ردیف : 22
 • شماره : 15

دیدگاهتان را بنویسید