شهید سعید رشیدی

  • فرزند : محمدحسن
  • تاریخ تولد : 1343/01/01
  • عضویت : وظیفه
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1363/12/13
  • عملیات : بدر
  • محل وضعیت : شرق دجله
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 64
  • شماره : 7

  دیدگاهتان را بنویسید