شهید مجید دهقان

  • فرزند : محمدحسین
  • تاریخ تولد : 1344/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/02/13
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شاخ شمیران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 98
  • شماره : 14

  دیدگاهتان را بنویسید