شهید مهدي دشتبان زاده

  • فرزند : حسين
  • تاریخ تولد : 1343/01/01
  • عضویت : رسمی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت :
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید