شهید رضا دخیلی بادی

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1345/10/28
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1363/12/23
  • عملیات : بدر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 69
  • شماره : 19
  • وصیت نامه :
   بسم الله الرحمن الرحیم

   با دروو سلام بیکران برامام عصر ونایب بر حقش موسی زمان دره مکوبنده سمتگران امام خمینی و با درو بر شهیان راه حق و حقیقت و با درود بر خانواده شهدا که چشم چراغ این ملت هستند از دوستان و آشنایان میخواهم که بعداز شهادت من به این وصیت نامه عمل کنند .

   برادران :

   سلاح بر زمین افتاده ام را برگیر و به سوی دشمن اسالم و انقلا شانه رو و برادرجان ندایت را با نوازش شلیک گلوله های شنیدم و برای لییک گفتن با آن از جا برخاسته تا بتوان در پیش فاطمه زهرا (س) رو سفید باشم .

   پدرجان تو پیش حسین رو سفیدی زیرا فرزندت را در راه حسین (ع) هدیه کرده ای و ای مدران شما نیز پیش فاطمه روسفیدی زیرا پسرانتان را درراه حسین (ع) مانند علی اکبر هدیه داده اید و ای خواهران شما نیز پیش زینب رو سفیدید زیرا شما نیز برادران خود را مانند حسین نثار انقلاب و اسلام کردید .

   و ای دوستان شما نیزباید پیش دشمنان رو سفید باشید زیرا شما نز از دوستان شهید ید و شاید بتوانید رهرو و پوینده و عاشق راه حسین و یاران شهید باشید خواهش می کنم اگر من شهید شدم اگر لباس نظامی دارم بدهید با بسیج و خواهش می کنم کسی برای من گریه نکند اگر هم خواستید گریه کنید برای حسین (ع) گریه کنید و اگر خواستید خیراتی بدهید برای حسین (ع) بدهید و خواهش می کنم پشت روحانیت باشید چون ما به روحانیت احتیاج داریم . بر سنگ مزارم بنویسید بسیجی . دیگر عرضی ندارم .خداحافظ رضا دخیلی

  دیدگاهتان را بنویسید