شهید عظیم دانشورفضلی

  • فرزند : عباسقلی
  • تاریخ تولد : 1347/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/18
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 65
  • شماره : 14

  دیدگاهتان را بنویسید