شهید محرم حقی آلوچلو

  • فرزند : عسگر
  • تاریخ تولد : 1345/06/21
  • عضویت :
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/03/19
  • عملیات : کرخه
  • محل وضعیت : کرخه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 178
  • شماره : 5

  دیدگاهتان را بنویسید