شهید حسین جواهریان یزدی

  • فرزند : رضا
  • تاریخ تولد : 1345/06/26
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/10/26
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : ماووت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 21
  • ردیف : 45
  • شماره : 1مکرر

  دیدگاهتان را بنویسید