محمد جزء مقیمیان

 • فرزند : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1338/11/30
 • عضویت :
 • مسئولیت :
 • وضعیت :
 • تاریخ وضعیت : 1362/08/16
 • عملیات : والفجر4
 • محل وضعیت : پنجوین
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 28
 • ردیف : 26
 • شماره : 19

دیدگاهتان را بنویسید