شهید مجید پورعزیزی

  • فرزند : تقی
  • تاریخ تولد : 1339/01/01
  • عضویت : رسمی
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/08/29
  • عملیات : والفجر4
  • محل وضعیت : پنجوین
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 96
  • شماره : 2

  دیدگاهتان را بنویسید