شهید کرمعلی بیک پور

  • فرزند : اسماعیل
  • تاریخ تولد : 1348/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/05/17
  • عملیات : نصر هفت
  • محل وضعیت : دوپازا
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 157
  • شماره : 7

  دیدگاهتان را بنویسید