شهید محمد بوربور

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1343/01/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/12/04
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : اروندرود
  • محل دفن : ورامین دمزآباد امامزاده عبدالله(س)
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید