شهید حسن بازدار

  • فرزند : داود
  • تاریخ تولد : 1345/11/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 00/12/10
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 9
  • شماره : 6

  دیدگاهتان را بنویسید