شهید محمدصادق امامی جزء

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1345/01/05
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/08/16
  • عملیات : والفجر4
  • محل وضعیت : پنجوین
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 28
  • ردیف : 22
  • شماره : 15

  دیدگاهتان را بنویسید