شهید علی افشار

  • فرزند : عرب علی
  • تاریخ تولد : 1346/05/15
  • عضویت :
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/11/23
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : ماووت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 55
  • شماره : 13

  دیدگاهتان را بنویسید