شهید رحیم اسمی

  • فرزند : رحم خدا
  • تاریخ تولد : 1342/05/01
  • عضویت : رسمی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1361/02/23
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل وضعیت : خرمشهر
  • محل دفن : بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 94
  • شماره : 34

  دیدگاهتان را بنویسید