شهید مجید ادیبی

  • فرزند : عباس
  • تاریخ تولد : 1343/07/11
  • عضویت : بسیج
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/12/12
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 111
  • شماره : 9

  دیدگاهتان را بنویسید