شهید محمود آقاموسی تهرانی

  • فرزند : رضا
  • تاریخ تولد : 1350/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/03/16
  • عملیات : مانوردکوهه
  • محل وضعیت : پادگان دوکوهه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 79
  • شماره : 2مکرر

  دیدگاهتان را بنویسید