هیات شهدای بهداری لشگر۲۷محمدرسول الله صلی الله علیه و اله

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰بانی : برادر امیر مغاری

ورامین میدان راه آهن خیابان عدل به سمت ایستگاه راه آهن خیابان  رسالت خیابان پیام هشت کوچه شهید محمدی نژاد