خنثی سازی عوامل شیمیایی توسط گروه رفع آلودگی(ش م ر)

فیلم خنثی سازی عوامل شیمیایی  توسط  گروه رفع آلودگی(ش م ر)

بهداری لشگر۲۷ محمد رسول الله(ص)در یکی از روستا های سردشت

در عملیات نصر ۷

در این فیلم شهیدان افشاریان و سجادی و دیگر نیرو های بهداری حضور دارند